Quay về

1. Thời Gian

 • Báo danh từ 21:40 đến 22:00 Chủ Nhật hàng tuần.
 • Tham gia hoạt động ngay sau khi hết thời gian báo danh cùng ngày.

2. Hướng Dẫn Đăng Kí Khiêu Chiến

 • Đầu tiên sẽ là lượt ưu tiên các Tướng Quân báo danh thách thức Vô Song Thành Chủ (Từ 21:40 đến 21:50).
 • Sau đó sẽ là lượt các bang hội khác có cơ hội khiêu chiến đoạt lấy vị trí Tướng Quân (Từ 21:50 đến 22:00).
 • Điều kiện khiêu chiến:
  • Tốn 1000 vàng: Bất luận có được chọn hay không.
  • Chỉ bang chủ và hộ pháp được khiêu chiến, không thể đổi hoặc hủy.
  • Nếu được chọn vào đấu – các bang khác không thể khiêu chiến vị trí tương ứng cấp quan này.
  • Bang có tướng quân mới có thể khiêu chiến Vô Song Thành Chủ.
  • Bang trong top 15 mới có thể khiêu chiến tướng quân, 4 tướng quân mới có quyền khiêu chiến Vô Song Thành Chủ.
  • Bang có tổng lực chiến cao hơn sẽ có quyền ưu tiên cao hơn nếu nhiều bang cùng báo danh khiêu chiến cùng một cấp quan.
  • Bang báo danh tham gia khiêu chiến chức vị Vô Song Thành Chủ, bất luận thành công hay không, 2 tuần tiếp theo không thể khiêu chiến tiếp.
  • Bang báo danh khiêu chiến Tướng Quân, bất luận thành công hay không, 1 tuần tiếp theo không thế khiêu chiến cấp quan cùng một Tướng Quân.

3. Hướng Dẫn Tham Gia Hoạt Động

Nhấp dấu vàng khi đến giờ chiến đấu sẽ được dịch chuyển đến bản đồ Khiêu Chiến Cấp Quan.


Bản đồ Khiêu Chiến Cấp Quan

Chiếm các căn cứ địa để tăng điểm chiếm cứ địa, bên có điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng.

Khiêu Chiến Cấp Quan
10-04-2018

1. Thời Gian

 • Báo danh từ 21:40 đến 22:00 Chủ Nhật hàng tuần.
 • Tham gia hoạt động ngay sau khi hết thời gian báo danh cùng ngày.

2. Hướng Dẫn Đăng Kí Khiêu Chiến

 • Đầu tiên sẽ là lượt ưu tiên các Tướng Quân báo danh thách thức Vô Song Thành Chủ (Từ 21:40 đến 21:50).
 • Sau đó sẽ là lượt các bang hội khác có cơ hội khiêu chiến đoạt lấy vị trí Tướng Quân (Từ 21:50 đến 22:00).
 • Điều kiện khiêu chiến:
  • Tốn 1000 vàng: Bất luận có được chọn hay không.
  • Chỉ bang chủ và hộ pháp được khiêu chiến, không thể đổi hoặc hủy.
  • Nếu được chọn vào đấu – các bang khác không thể khiêu chiến vị trí tương ứng cấp quan này.
  • Bang có tướng quân mới có thể khiêu chiến Vô Song Thành Chủ.
  • Bang trong top 15 mới có thể khiêu chiến tướng quân, 4 tướng quân mới có quyền khiêu chiến Vô Song Thành Chủ.
  • Bang có tổng lực chiến cao hơn sẽ có quyền ưu tiên cao hơn nếu nhiều bang cùng báo danh khiêu chiến cùng một cấp quan.
  • Bang báo danh tham gia khiêu chiến chức vị Vô Song Thành Chủ, bất luận thành công hay không, 2 tuần tiếp theo không thể khiêu chiến tiếp.
  • Bang báo danh khiêu chiến Tướng Quân, bất luận thành công hay không, 1 tuần tiếp theo không thế khiêu chiến cấp quan cùng một Tướng Quân.

3. Hướng Dẫn Tham Gia Hoạt Động

Nhấp dấu vàng khi đến giờ chiến đấu sẽ được dịch chuyển đến bản đồ Khiêu Chiến Cấp Quan.


Bản đồ Khiêu Chiến Cấp Quan

Chiếm các căn cứ địa để tăng điểm chiếm cứ địa, bên có điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng.

QR code