Quay về

1. Điều kiện gộp bang:

 • Mở nút Gộp Bang.

 • Không thuộc bang chờ giải tán của tuần này
 • Không thuộc bang quốc chiến
 • Độ năng động 5000 ~ 20.000 (vào tuần trước bảo trì )
 • Thỏa mãn những yêu cầu trên nhưng không có bang để ghép cũng không thể gộp bang.

2. Quy tắc gộp bang:

 • Tên bang, cấp, luận kiếm, thành, phe, tháp phe, Chúc long điện...giữ thông tin bang chính.
 • Bang chủ của bang chính trở thành bang chủ của bang mới, bang chủ của bang phụ trở thành phó bang chủ của bang mới, chức vị còn lại được xóa bỏ.
 • Đấu giá bang giữ thông tin bang chính.
 • Tuần gộp bang sẽ không phát lương bang.
Tự Động Gộp Bang
21-06-2018

1. Điều kiện gộp bang:

 • Mở nút Gộp Bang.

 • Không thuộc bang chờ giải tán của tuần này
 • Không thuộc bang quốc chiến
 • Độ năng động 5000 ~ 20.000 (vào tuần trước bảo trì )
 • Thỏa mãn những yêu cầu trên nhưng không có bang để ghép cũng không thể gộp bang.

2. Quy tắc gộp bang:

 • Tên bang, cấp, luận kiếm, thành, phe, tháp phe, Chúc long điện...giữ thông tin bang chính.
 • Bang chủ của bang chính trở thành bang chủ của bang mới, bang chủ của bang phụ trở thành phó bang chủ của bang mới, chức vị còn lại được xóa bỏ.
 • Đấu giá bang giữ thông tin bang chính.
 • Tuần gộp bang sẽ không phát lương bang.
QR code