Quay về

1. Điều kiện mở:

Trang bị cấp 60 và cường hóa +15.

2. Thời gian mở:

 • 1-3 tinh túc: 120 ngày sau khi mở server.
 • 4-6 tinh túc: 135 ngày sau khi mở server.
 • 7-8 tinh túc: 150 ngày sau khi mở server
 • Còn lại mỗi 15 ngày mở 1 sao.

Người chơi có thể mua được Vẫn Tinh CấpCửa Hàng để nâng cấp Tinh Túc mà không cần vất vả đi kiếm nguyên liệu mỗi ngày trong hoạt động

Mỗi lần Hóa Rồng thất bại sẽ tăng xác suất thành công cho Tinh Túc.

3. Vẽ Mắt

Đầy tiến độ 8 sao Tinh Túc thì người chơi có thể Vẽ Mắt. Khi 12 sao đầy tiến độ, thuộc tính Vẽ Mắt tự nâng lên cấp 2.

Người chơi muốn Vẽ Mắt cần thu thập nguyên liệu “Tinh Quan Bút” thông qua nhiệm vụ:

 • Đại Hội Luận Kiếm (dùng điểm Luận kiếm để đổi Bút).
 • Quốc Chiến (dùng điểm Quốc Cống để đổi Bút)

Sau khi Vẽ Mắt người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên các Thuộc Tính, tẩy nhiều lần thì được càng nhận được nhiều Thuộc Tính. Tuy nhiên chỉ có thể chọn 1 cái phù hợp nhất và bá nhất để sử dụng cho nhân vật.

4. Tuyệt Thế Hóa Rồng

 • Số Tinh Túc (đầy tiến độ) của tất cả trang bị đạt mức chỉ định sẽ được nhận thưởng

Tuyệt Thế Hóa Rồng
13-09-2018

1. Điều kiện mở:

Trang bị cấp 60 và cường hóa +15.

2. Thời gian mở:

 • 1-3 tinh túc: 120 ngày sau khi mở server.
 • 4-6 tinh túc: 135 ngày sau khi mở server.
 • 7-8 tinh túc: 150 ngày sau khi mở server
 • Còn lại mỗi 15 ngày mở 1 sao.

Người chơi có thể mua được Vẫn Tinh CấpCửa Hàng để nâng cấp Tinh Túc mà không cần vất vả đi kiếm nguyên liệu mỗi ngày trong hoạt động

Mỗi lần Hóa Rồng thất bại sẽ tăng xác suất thành công cho Tinh Túc.

3. Vẽ Mắt

Đầy tiến độ 8 sao Tinh Túc thì người chơi có thể Vẽ Mắt. Khi 12 sao đầy tiến độ, thuộc tính Vẽ Mắt tự nâng lên cấp 2.

Người chơi muốn Vẽ Mắt cần thu thập nguyên liệu “Tinh Quan Bút” thông qua nhiệm vụ:

 • Đại Hội Luận Kiếm (dùng điểm Luận kiếm để đổi Bút).
 • Quốc Chiến (dùng điểm Quốc Cống để đổi Bút)

Sau khi Vẽ Mắt người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên các Thuộc Tính, tẩy nhiều lần thì được càng nhận được nhiều Thuộc Tính. Tuy nhiên chỉ có thể chọn 1 cái phù hợp nhất và bá nhất để sử dụng cho nhân vật.

4. Tuyệt Thế Hóa Rồng

 • Số Tinh Túc (đầy tiến độ) của tất cả trang bị đạt mức chỉ định sẽ được nhận thưởng

QR code